Дистанційне навчання

Дистанційна форма та технології навчання є значно більш самостійною і індивідуалізованою формою навчання. Дистанційне навчання можливе будь-де, будь-коли та доступне будь-кому і вже сьогодні стало важливою складовою віртуальної соціалізації особистості.
Щоб досягти успіху в сучасній, заснованій на знаннях економіці, кожному необхідно постійно вдосконалювати свої навички та рівень кваліфікації.
Дистанційне навчання (ДН) традиційно визначається, як освітній процес, у якому значна частина викладання здійснюється викладачем (або групою викладачів), віддаленим у просторі і/або часі від студента, (або групи студентів).
Таким чином, у порівнянні із традиційним навчанням, дистанційне навчання дає можливість:
– розширити аудиторію студентів, з мінімальними витратами (не потрібно друкованих матеріалів і аудиторій, студенти не несуть матеріальних витрат на поїздки);
– постійного контакту між педагогом та студентами;
– залучення закордонних викладачів і експертів;
– постійного доступу до навчальних матеріалів, що регулярно оновлюються;
– регулярне тестування знань в асинхронному і, що головне, у синхронному режимах;
– реалізації колективних форм навчання;
– проведення дискусій;
– розробки та виконання спільних проєктів.
Викладачами кафедри розроблено більше ніж 30 дистанційних курсів на платформі Moodle. Також викладачі активно користуються ресурсами платформи Englab (Pearson). Заняття відбуваються за допомогою інструментів відеозв’язку Zoom, Gmeets, Microsoft Teams.

 НН ІАТ

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=171

Дистанційний курс «Англійська мова професійного спрямування»для студентів 3 курсу факультету авіаційних і космічних системспеціальності 134 «Авіаційна та ракето-космічна техніка»

АНОТАЦІЯ. Цейкурс укладено відповідно до програми дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» з метою формуванняу студентів немовних спеціальностей навичок і вмінь академічного письма, читаннята аудіюваннянауково-технічних текстів, а також збільшення словникового запасу студентівнауково-технічною термінологією.
Розвиток умінь читання автентичних матеріалів наукової та професійної тематики, використання лексико-граматичних структур в іншомовному мовленні та формування вміньаудіювання та письма забезпечуються логічною і послідовною структурою курсу.
Мультимедійний курсскладається із шести модулів, які містять шість англомовних аутентичнихтекстів.Передбачено виконання студентами дотекстовихта післятекстових вправна формування лексико-граматичних навичок, різних видів читання та аудіювання(на детальне, глобальне та критичне розуміння), а також перевірочних тестових завдань(множинний вибір, підбір пропущених слів, знаходження лексичних відповідників тощо). Кожен модуль також містить письмові завдання на розвиток вмінь академічного письма (а саме, написання проектної заявки, порядку денного наради, анотаціїтощо)
Особливістю цього курсу є використання наочних мультимедійних засобів (відео матеріалів, презентацій, таблиць, діаграм, схем та ілюстрацій) для розвитку та удосконалення вмінь студентів у різних видах мовленнєвої діяльності.

Nataliia Drozdovych

E-Learning course «English for ProfessionalPurposes»for 3rdyear students of the Faculty of Aerospace Systems specialty 134 «Aircraft and Rocket Building»

ABSTRACT. The course is prepared in accordance with the program of discipline «English for ProfessionalPurposes». The aim of the course is to provide the formation of students’ professionally oriented foreign language competence in listening, reading, writing and translation / mediation for ESP purposes.

The development of abilities of reading of authentic scientificand professional texts, the uses of lexical and grammatical structures in the foreign languagespeaking and the forming of abilities of listening comprehension and writingis provided by the logical and successive structure of the course.
The multimedia course consists of six modulesthat contain six English-language authentictextsand various exercises for improving reading and listening comprehension (multiple choicetests, selection of missed words,filling in gaps, etc.) which are given before and after the text. Each module also includes tasks on the development of abilities of academic writing (namely, writing a project proposal, a meeting agenda, an abstract, etc.). The peculiarity of this course is wide implementation of different multimedia materials (video, presentations, tables, diagrams, charts and illustrations) to boost students’ motivation, develop and improve their languageskills.

НН ФТІ
Інформаційний ресурс системи дистанційного навчання для студентів IV курсу«Підготовка до ЄВІ з англійської мови»
Автори-розробники: Саенко Н.С., Чугай О.Ю.

Мета ресурсу:
підвищення ефективності самостійної роботи студентів, удосконалення навичок читання, збагачення лексичних та граматичних знань;
забезпечення підготовки бакалаврів до вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та отримання кращих результатів при складанні ЄВІ (Єдиного вступного іспиту).

Адреса ресурсу:
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=261

Курс розташовано на навчальній платформі Moodle Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО)

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. INFORMATION TECHNOLOGIES & SECURITY: INDEPENDENT WORK FOR THE THIRD-YEAR STUDENTS” (Англійськамовапрофесійногоспрямування. Інформаційні технології та безпека:самостійна робота для студентів третього курсу) O. S. Synekop

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=260

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. INFORMATION TECHNOLOGIES & SECURITY: INDEPENDENT WORK FOR THE FOURTH-YEAR STUDENTS” (Англійськамовапрофесійногоспрямування. Інформаційні технології та безпека:самостійна робота для студентів четвертого курсу) O. S. Synekop

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=258

Інформаційний ресурс системи дистанційного навчання
«Підготовка до ЄВІ з англійської мови»
автори-розробники:Саєнко Н. С., Чугай О.Ю.

Інформаційний ресурс системи дистанційного навчання забезпечує 6 годин занять самостійної роботи студентів з англійської мови згідно з робочою навчальною програмою кредитного модуля. Створення зазначеного ресурсу спрямоване на ефективне сприйняття і засвоєння іншомовного мовленнєвого матеріалу, а також на формування навичок та  розвиток мовленнєвих умінь студентів у різних видах іншомовної комунікативної діяльності для отримання кращих результатів при складанні ЄВІ (Єдиного вступного іспиту з англійської мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра).

Курс розташовано на навчальній платформі Moodle Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО)

http://moodle.ipo.kpi.ua;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=261 

НН ММІ
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» до самостійної роботи студентів ІІІ курсу механіко-машинобудівного інституту, частина 1.Автори-розробники: Лавриш Ю.Е., Литовченко І.М., Крюкова Є.С., Цепкало О.В.Адреса розміщення: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=139
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів першого курсу механіко-машинобудівного ін-ту, напряму підготовки 0505 «Інженерна механіка» (частина I): дистанційний курсКиїв, НТУУ «КПІ», 2010 р. (електронний ресурс) (30 екранів)Адреса розміщення:http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=191  Мультимедійний навчальний курс з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» до самостійної роботи студентів ІІІ курсу механіко-машинобудівного інституту Сертифікат серія НМП № 5363. 2019 р.Адреса розміщення: http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=139

Англійська мова професійного спрямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІ Дистанційний курс Київ НТУУ «КПІ» 2012 Бондаренко Катерина Іванівна; Матковская Наталья Вікторівна. (3,49 умовних друкованих аркушів). Адреса розміщення: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=388

LTA
Англійська мова професійного спрямування” для студентів 3 курсу Механіко-машинобудівного інституту спеціальності 131 “Прикладна механіка”) Ставицька Ірина Василівна, Шалова Наталія Станіславівна, Бондаренко Катерина Іванівна Дистанційний курс НТУУ «КПІ», 2016. (10 умовних друкованих аркушів). Адреса курсу: https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=288

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR